Warunki gwarancji

Naprawa gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady powstałe w okresie gwarancyjnym na skutek wady materiałowej lub wady produkcyjnej. Niniejsze wady mogą zostać usunięte tylko przez producenta lub serwis autoryzowany. Kupujący może zgłaszać reklamacje u producenta, ewentualnie u autoryzowanego dystrybutora.

Okres obowiązywania gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu produktu, ew. w chwili przekazania towaru kupującemu, i trwa 24 miesiące.

Naprawa gwarancyjna nie obejmuje następujących przypadków:

  • Produkt nie został zwrócony sprzedawcy/producentowi wraz z dokumentem zakupu.
  • Zużycie na skutek zwykłego użytkowania lub uszkodzenia wyrobu (w tym uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwej instalacji, nieprawidłowego wprowadzenia do eksploatacji, nieprzestrzegania procedur określonych w instrukcji itd.).
  • Uszkodzenia produktu na skutek jego zanieczyszczenia, zdarzenia przypadkowego, zdarzenia o charakterze przyrodniczym lub zjawisk zewnętrznych, np. burza, pożar, woda, nadmierne ciepło lub zimno,  zalanie itd.
  • Uszkodzenia mechaniczne produktu (np. na skutek upadku, złamania itd.) lub uszkodzenia powstałe podczas transportu.
  • Uszkodzenia, niedozwolone zmiany konstrukcyjne, dokonywanie jakichkolwiek napraw i ingerencji w produkt przez osoby nieuprawnione lub serwis.

 

Sprzedający i serwis autoryzowany mają prawo domagać się od kupującego zwrotu wszelkich kosztów poniesionych w przypadku nieuprawnionej, nieważnej, opóźnionej lub nieuzasadnionej reklamacji, wraz z kosztami związanymi z ewentualnym transportem wyrobu itd.