Regulamin reklamacyjny

Niniejszy regulamin reklamacyjny został opracowany na mocy §2079 i następ. 89/2012 Dz. U. Kodeksu Cywilnego w obowiązującym brzmieniu i dotyczy towaru oferowanego przez spółkę PENTASHOT EU s.r.o., który został zakupiony od spółki PENTASHOT EU s.r.o. i następnie należycie zgłoszony w trybie reklamacyjnym.

Do każdego towaru zakupionego od spółki PENTASHOT EU s.r.o. (dalej tylko sprzedający) zostaje dołączona faktura oraz dowód dostawy lub dowód wpłaty wraz ze specyfikacją produktu, które służą równocześnie jako karta gwarancyjna. Odbiór towaru przez kupującego jest jednoznaczny z akceptacją warunków gwarancji sprzedającego. Jeżeli towar nie zostanie odebrany osobiście, wówczas za datę odbioru uznaje się dzień, w którym kupujący lub zastępca kupującego odebrał towar od przewoźnika (na podstawie podpisu dowodu dostawy).

Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady, które pojawią się w okresie gwarancji zgodnie z ustawą. Sprzedający udziela gwarancji na dostarczone produkty własne na okres 24 miesięcy od daty odbioru towaru przez kupującego. W przypadku produktów od innych producentów (towar handlowy) obowiązują gwarancje według warunków handlowych i warunków dostawy niniejszych producentów.

 

II.

 

Kupujący ma obowiązek sprawdzić towar w chwili jego odbioru, ewentualnie niezwłocznie po jego przywiezieniu do miejsca przeznaczenia, jeżeli towar jest dostarczany przez przewoźnika. W przypadku stwierdzenia wad towaru bezpośrednio po jego dostarczeniu do miejsca przeznaczenia, kupujący ma obowiązek zgłosić niezwłocznie reklamację towaru.

W razie stwierdzenia wady towaru przez kupującego przed rozpoczęciem jego użytkowania, kupujący ma obowiązek zgłoszenia pisemnej reklamacji towaru bezpośrednio u sprzedającego. Przy składaniu reklamacji musi kupujący przedłożyć ważny dokument potwierdzający zakup towaru razem z innymi wymaganymi dokumentami oraz informacjami niezbędnymi do rozpatrzenia reklamacji (dowód dostawy, faktura, paragon, protokół szkody, dowód wpłaty itd.). Sprzedający ma obowiązek sporządzić protokół reklamacyjny. Sprzedający rozpatrzy reklamację niezwłocznie, a w przypadku reklamacji spornych najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji u sprzedającego, o ile obie strony nie uzgodnią inaczej.

Jeżeli kupujący reklamuje wadę, która pojawiła się bezpośrednio w trakcie lub dopiero po użyciu towaru, ma obowiązek zgłosić reklamację zawsze w formie pisemnej. Jeżeli kupujący stwierdzi wystąpienie wady w trakcie używania towaru, ma obowiązek niezwłocznie poinformować sprzedającego o tym fakcie. Reklamacja może nie zostać uznana w całości, jeżeli towar był używany po stwierdzeniu wady. Przy składaniu reklamacji należy koniecznie przedłożyć sprzedającemu, oprócz określonych powyżej dokumentów, także inne potrzebne dokumenty oraz przekazać informacje niezbędne do rozpatrzenia danej reklamacji, np. próbkę reklamowanego towaru, szczegóły dotyczące użytego towaru, sposób przechowywania towaru, dokumentację fotograficzną itd. Sprzedający ma obowiązek sporządzić protokół reklamacji, który będzie zawierać między innymi: specyfikację produktu, specyfikację wady, sposób i miejsce nabycia towaru, dane identyfikacyjne kupującego.

Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę reklamowanego towaru w określonym terminie bez względu na to, czy dana reklamacja została już rozpatrzona.

W przypadku wymiany lub naprawy towaru, jeżeli reklamacja nie została niezwłocznie rozpatrzona, kupujący ma obowiązek odebrać od sprzedającego taki wymieniony lub naprawiony towar najpóźniej w terminie 5 dni kalendarzowych od doręczenia wezwania do odbioru, o ile sprzedający i kupujący nie uzgodnią inaczej. W razie niedotrzymania niniejszego terminu sprzedający ma prawo zmagazynować przedmiotowy towar na koszt kupującego.

 

III.

 

Sprzedający i kupujący uzgadniają, że reklamacja zostanie uznana za zasadną wyłącznie w przypadku spełnienia następujących warunków:

  • Kupujący musi przedłożyć każdorazowo dokument potwierdzający zakup towaru.
  • Reklamacja musi zawierać każdorazowo specyfikację konkretnej wady.
  • Towar musi być użytkowany zgodnie ze stosowną dokumentacją towaru, normami technicznymi i przepisami bezpieczeństwa.
  • Towar nie może być użytkowany w warunkach, które wykluczają takie użytkowanie.
  • Wada nie powstała na skutek klęski żywiołowej, wpływów atmosferycznych lub uszkodzenia przy użyciu siły.

Reklamacja nie zostanie uznana w przypadku niespełnienia warunków reklamacji i nieprzestrzegania procedur reklamacyjnych zgodnie z niniejszym regulaminem. W takiej sytuacji sprzedający ma prawo domagać się od kupującego zapłaty kosztów, które poniósł w związku z daną reklamacją.

 

IV.

 

Niniejszy regulamin reklamacyjny zaczyna obowiązywać od dnia 01.01.2017 r. i zastępuje wszelkie wcześniejsze postanowienia oraz zasady dotyczące rozpatrywania reklamacji i gwarancji towaru.

Spółka PENTASHOT EU s.r.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie reklamacyjnym.