Reklamační řád

Tento reklamační řád je vypracován v souladu s § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění a vztahuje se na zboží nabízené a zakoupené u společnosti PENTASHOT EU s.r.o., u kterého byla zákazníkem řádně uplatněna reklamace.

Ke každému zboží zakoupenému u společnosti PENTASHOT EU s.r.o. (dále jen "Prodávající") je přiložena faktura a dodací list nebo pokladní doklad o prodeji se specifikací výrobku, který bude zároveň sloužit jako záruční list. Převzetím zboží kupující potvrzuje svůj souhlas se záručními podmínkami prodávajícího. Pokud není Zboží přebíráno za osobní přítomnosti zákazníka, rozumí se převzetím Zboží okamžik, kdy Kupující nebo jeho zástupce převezme Zboží od dopravce (podpisem dodacího listu).

Prodávající odpovídá za vady, které se mohou vyskytnout v průběhu zákonné záruční doby. Na vlastní výrobky dodané Kupujícímu poskytuje Prodávající záruční dobu v délce 24 měsíců, která začíná běžet ode dne převzetí Zboží Kupujícím. Na zboží dodané jinými výrobci (obchodní zboží) se vztahují záruky založené na obchodních a dodacích podmínkách příslušných výrobců.

 

II.

Kupující je povinen provést kontrolu Zboží při jeho převzetí nebo bezprostředně po jeho dodání na místo určení, pokud je Zboží přepravováno dopravcem. Zjistí-li Kupující vady Zboží bezprostředně po jeho dodání na místo určení, je povinen vady reklamovat bezprostředně po jejich zjištění.

Odhalí-li Kupující vadu Zboží před jeho použitím, uplatní reklamaci písemně přímo u Prodávajícího. Kupující předloží platný doklad o koupi Zboží spolu s dalšími doklady či informacemi, které mohou být pro vyřízení reklamace nezbytné (dodací list, faktura, pokladní doklad, protokol o ohledání škody, doklad o prodeji v hotovosti apod.) Prodávající vyplní formulář pro reklamaci výrobku. Reklamace bude Prodávajícím vyřízena neprodleně, v případě sporné reklamace nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla reklamace Prodávajícím uplatněna, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Pokud Kupující reklamuje vadu Zboží, která se vyskytla buď přímo při užívání Zboží, nebo až po tomto užívání, uplatní Kupující vždy písemnou reklamaci zboží. Odhalí-li Kupující vadu v průběhu užívání Zboží, oznámí ji Prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Reklamace nemusí být uznána v plném rozsahu, pokud je Zboží užíváno i přes jeho vady. Kromě dokladů uvedených v předchozím odstavci je Kupující povinen ke svému reklamačnímu dopisu připojit další doklady a dodat další informace, které Prodávající může požadovat k vyřízení takové reklamace, např. vzorek reklamovaného zboží, údaje týkající se způsobu užívání zboží, způsobu skladování zboží, fotodokumentaci apod. Prodávající vyplní reklamační formulář, který by měl obsahovat: specifikaci výrobku, identifikaci vady, způsob a místo nabytí zboží, identifikaci kupujícího.

Kupující je povinen zaplatit za reklamované Zboží v dohodnuté lhůtě bez ohledu na to, zda již byla reklamace vyřízena.

V případě výměny nebo opravy Zboží, není-li reklamace vyřízena ihned, převezme Kupující vyměněné nebo opravené Zboží od Prodávajícího nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy k převzetí Zboží, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak. Pokud Kupující tuto lhůtu nedodrží, Prodávající uskladní předmětné Zboží na náklady Kupujícího.

 

III.

Prodávající a Kupující se dohodli, že reklamaci lze uznat za oprávněnou pouze v případě, že jsou splněny následující podmínky:

Kupující musí vždy předložit doklad o koupi Zboží.
Vždy musí být popsána konkrétní vada.
Zboží musí být používáno v souladu s příslušnou dokumentací dodanou se Zbožím a v souladu s platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy.
Zboží nesmí být používáno za podmínek, které svou povahou vylučují použití Zboží.
Vada nebyla způsobena živelnou pohromou, povětrnostními vlivy nebo násilným poškozením.
Nedodržení podmínek pro reklamace a stížnosti a nedodržení postupů pro uplatnění reklamace podle tohoto reklamačního řádu má za následek neuznání reklamace. V takovém případě je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu nárok na úhradu veškerých nákladů, které prodávajícímu v souvislosti s reklamací důvodně vznikly.

 

IV.

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. ledna 2017 a pozbývají platnosti veškerá předchozí ustanovení a postupy vztahující se k vyřizování reklamací a k záruce na zboží.

Společnost PENTASHOT EU s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu tohoto Reklamačního řádu.